Приватне акціонерне товариство "Запоріжсантехмонтаж"

Код за ЄДРПОУ: 01415559
Телефон: 224-65-10, 224-70-51
e-mail: Santex141@mail.ru
Юридична адреса: 69008,м.Запоріжжя, Південне шосе, 78
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та їх затвердження. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2014 рік. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства. 11. Обрання Голови та членів наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними, або прийняття рішення про делегування даних повноважень іншим органам Товариства. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів була наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою лічильної комісії Деридович Романа Володимировича; членом лічильної комісії Заставського Сергія Вікторовича; членом лічильної комісії Білку Івана Родіоновича. По другому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою зборів: Сергієнко Андрія Васильовича; Секретарем зборів Деридович Надію Василівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви. По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік. По п'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. По шостому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік. По сьомому питанню порядку денного постановили: Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку Товариства за 2014 рік: покрити збиток за 2014 рік за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в результаті господарської діяльності в майбутньому. По восьмому питанню порядку денного постановили: Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: Продаж основних засобів (сукупна гранична вартість 800 000,00 грн.). Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства. По дев'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році. По десятому питанню порядку денного постановили: Припинити повноваження Голови наглядової ради Сергiєнко Андрiя Васильовича, членів наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика продовольчих товарів «Осокорівська» та Кугат Олени Iванiвни. По одинадцятому питанню порядку денного постановили: Обрати членами наглядової ради трьох осіб з кандидатів: Сергієнко Андрія Васильовича Каплю Лідію Степанівну, ТОВ «Фабрика продовольчих товарів «Осокорівська». Обрати Головою наглядової ради Сергієнко Андрія Васильовича. По дванадцятому питанню порядку денного постановили: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, винагороду зазначеним особам не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради Директора Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.