Приватне акціонерне товариство "Запоріжсантехмонтаж"

Код за ЄДРПОУ: 01415559
Телефон: 224-65-10, 224-70-51
e-mail: Santex141@mail.ru
Юридична адреса: 69008,м.Запоріжжя, Південне шосе, 78
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); В 1961р.був заснований трест «Запоріжсантехмонтаж» Міністерства Монтажних спеціальних будівельних робіт України. Вересень 1993р.- трест реорганізований в орендне підприємство «Запоріжсантехмонтаж». Товариство засновано відповідно наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 09 серпня 1995р №955 шляхом перетворення орендного підприємства у відкрите акціонерне товариство.Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «Запоріжсантехмонтаж» (Протокол №02 від 26 квітня 2011 року) найменування товариства змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ». ПАТ«Запоріжсантехмонтаж» є правонаступником за усіма правами та обов'язками ВАТ «Запоріжсантехмонтаж».Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу за звiтний перiод не було.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; В структурi ПАТ "Запорiжсантехмонтаж" є дочірні підприємства:- ДП «Комфорт-2» ПАТ "ЗСТМ", місцезнаходження: 25007, м.Кіровоград, вул. Валентини Терешкової, 164; - ДП «Циклон» ВАТ «ЗСТМ», місцезнаходження: 28000, м.Олександрія, пр.Будівельників, буд.12;- ДП «Пластик» ПАТ «ЗСТМ», місцезнаходження: 69008, м. Запоріжжя, пров. Тамбовський, 1.Товариство не має філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було. Роль та перспективи розвитку дочірніх підприємств - це надання в оренду основних засобів.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 14 осіб. Позаштатних працівників - немає. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом: 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 1 особа. Фонд оплати праці складає 341,2 тис. грн. Фонд оплати праці у звітному році зменшився порівняно з попереднім періодом на 68,5 тис. грн. Кадрова програма відсутня. Персонал бухгалтерiї, вiддiлу кадрiв самостійно відвідує семінари щодо актуальних питань законодавства, тим самим підвищує свій професійний рівень
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства за звiтний перiод не було.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Бухгалтерський облік ведеться автоматизовано, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Використовуються програми бухгалтерського та фінансового обліку 1С.На підприємстві розроблена і затверджена наказом директора облікова політика підприємства. Дані бухгалтерського обліку співставні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і балансі та підтверджуються первинними документами. Метод нарахування амортизації прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів середньозважений. Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй товариство не має.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основними видами діяльності Товариства є виконання комплексних робіт по монтажу та налагодженню внутрішніх та зовнішніх санітарно-технічних систем вентиляції та кондиціювання, інших систем виробничого призначення на об,єктах промислового капітального будівництва; виготовлення санітарно-технічних виробів, металоконструкцій та іншої продукції промислово-технічного призначення. Продукцію товариство не виробляє. Обсяги виробництва у натуральному та грошовому вигляді не наводяться оскільки підприємство продукцію не виробляє. Cередньореалізаційні ціни 6-20 грн.кв.м. Виручка у 2015 році становить 973 тис. грн. Такi роботи не залежать вiд сезоних змiн. Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг- залежить від економічної ситуації в країні.Основні ринки збуту: ринком збуту виготовленої продукції та послуг є м. Запоріжжя, Запорізька область та інші області України.Основні клієнти: комунальні підприємства, будівельні підприємства.Основним ризиком діяльності емітента є збільшення цін на cировину. Крім того, стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому.Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення виробництва, покращення якості продукції; повсякденна праця професійного колективу. Для мiнiмiзацiї ризикiв пов`язаних з вiдсутнiстю попиту на послуги пiдприємства, всi вiльнi площi та обладнання, що тимчасово не використовується, здаються в оренду стороннiм пiдприємствам та приватним пiдприємцям. Канали збуту й методи продажу: укладення договорів з клієнтами. Основні клієнти: ТОВ «АРМАРІ», ТОВ «ЗАПОРІЖРЕМЛІФТ», ПП ІВАНОВ, ПП «ВКФ «АЛІОТ». Заходи розширення виробництва та ринків збуту: модернізація основних засобів та виробничого процесу; постійний пошук нових клієнтів (реклама); здійснення переговорів. Канали збуту та методи продажу - ринком збуту виготовленої продукцiї є Україна. Джерела сировини це металоконструкцiї та iнша продукцiя промислово-технiчного призначення. Товариство покупає сировину в українських підприємств, що її реалізовують. Джерела сировини достатньо доступні, що дозволяє безперебійно виконувати замовлення покупців. Особливiстю розвитку виробництва продукцiї Товариства є розвиток галузi будiвництва. Нові товари та технології майже не впроваджуються в зв`язку із спадом в економіці. Підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне. Рівень конкуренції в галузі середній.Особливості послуг емітента в тому, що продукція не підлягає зберіганню, використання в гарячому стані та при плюсовій температурі. Перспективні плани розвитку емітента це збільшення об’єму надання послуг та продажа та освоєння нових ринків збуту. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - 4. Постачальниками сировини є: по трубах - ТОВ "Будтехсоюз" та дрiбнi постачальники; по запчастинах - "Укрзапчастина" та "Агроавтоматика"; по газу - "Азовгаз".Емітент здійснює свою діяльність на території України
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Придбано основних активів за останні 5 років на 538.3 тис. грн.,Продано основних активів за останні 5 років на 2525.09 тис. грн. Ліквідовано основних активів за останні 5 років на 464,2 тис. грн.Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами у звітному році не було. Правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку у звітному році відсутні.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Підприємство використовує власні основні засоби. Товариство надає в оренду основні засоби: ДП «Комфорт-2» ПАТ «ЗСТМ», ДП «Пластик» ПАТ «ЗСТМ». Значні правочини емітента щодо них відсутні. Основнi активи використовувалися: будівлі та споруди- 70%, машини та обладнання- 85%, інструменти, прилади,інвентар-100%. Обмежень на використання основних засобiв не було. Загальна площа, яка здається в оренду становить 8624.63 кв.м. Суттєві змiни у вартостi основних засобiв зумовлені списанням, а саме продажем та ліквідацією основних засобів. Усi основнi засоби утримуються за рахунок власних коштiв пiдприємства та орендарiв. Мiсцезнаходження основних засобiв:- ПАТ «ЗСТМ», 69008, м.Запоріжжя, вул. Шосе Південне, буд.78;- ДП «Комфорт-2» ВАТ "ЗСТМ", 25007, м.Кіровоград, вул.Валентини Терешкової, буд.164; - ДП «Циклон»ВАТ «ЗСТМ»,28000, м.Олександрія, пр.Будівельників, буд.12;- ДП «Пластик» ВАТ «ЗСТМ»,69008, м.Запоріжжя, пров. Тамбовський, буд.1.Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства - Товариство здійснює контроль за викидами шкідливих речовин.Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Проблеми розвитку пiдприємства пов`язанi з вiдсутнiстю кадрiв високої квалiфiкацiї будiвельних робочих спецiальностей в зв`язку з низькою оплатою працi на пiдприємствi. Як наслiдок вiдсутнiсть достатньої кiлькостi замовлень i обсягiв робiт. Крiм того, у зв`язку з тим, що законодавчими актами України збiльшено орендну плату за земельнi дiлянки комунальної власностi в 3 рази, погiршився фiнансовий стан пiдприємства. Для нормальної виробничої дiяльностi необхiднi економiчнi умови, якi утворюються державою; - змiну податкової системи у напрямку пiдвищення зацiкавленостi пiдприємств у зростаннi обсягiв виробництва та пiдвищення його ефективностi; - змiну кредитної системи у напрямку зниження вартостi кредиту для того, щоб той був доступним для пiдприємств з точки зору його собiвартостi; - повинен бути прийнятий ряд законодавчих актiв, що забезпечують функцiонування ринкових механiзмiв, повиннi бути прийнятi усi заходи, щодо негайної лiквiдацiї неплатежiв та заборгованостi пiдприємств та iнше; - iнвестицiйна полiтика держави повинна бути спрямована в першу чергу на забезпечення матерiального виробництва. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; У 2015 році фактів виплати штрафних санкцій (штраф, неустойка, пеня) або компенсацій за порушення чинного законодавства не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента: фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок власних оборотних коштiв. Достатність робочого капіталу для поточних потреб: робочого капіталу недостатньо для поточних потреб. У сучасних умовах фiнансового становища країни важко прогонозувати можливi шляхи покращення лiквiдностi пiдприємства. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: збільшення ринку збуту, застосування новітніх технологій.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Загальнi напрямки дiяльностi всiх органiзацiй ПАТ "Запорiжсантехмонтаж" це: - заключення договорiв пiд реальне фiнансування робiт; - реалiзацiя зношених основних засобiв та частини виробничих площ та будiвель з метою зменшення постiйних витрат; - удосконалення дiяльностi дочiрнiх органiзацiй. Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік: плануюється продовжувати будiвельнi роботи по реконструкцiї автозаправочних станцiй, пунктiв технiчного обслуговування, складiв паливно-мастильних матерiалiв, як найбiльш перспективнi. Планується поліпшення фінансового стану, що пов`язано з очікуванням розширення ринку збуту. Істотні факти, які можуть вплинуть на діяльність емітента в майбутньому це економічна криза та необгрунтовані зміни в економіці країни, в податковому законодавстві тощо.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступав би емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступали б посадові особи емітента, за звітний рік відсутні.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.