Приватне акціонерне товариство "Запоріжсантехмонтаж"

Код за ЄДРПОУ: 01415559
Телефон: 224-65-10, 224-70-51
e-mail: Santex141@mail.ru
Юридична адреса: 69008,м.Запоріжжя, Південне шосе, 78
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Особлива інформація на 12.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гречний В.О.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 78
4. Код за ЄДРПОУ 01415559
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 224-65-10, (061) 224-65-10
6. Електронна поштова адреса zstm.ok@rambler.ru


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

13.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№73(2578), Бюлетнь "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

18.04.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.suntehmontag.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

19.04.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}